Ogłoszenia Jasło

R E K L A M A

Jaślanin.pl - Darmowe Ogłoszenia Jasło i okolice bez rejestracji!

Jasielska Karta Dużej Rodziny

Od 9 maja 2014 r. w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle (ul. Floriańska 8 a), można składać wnioski o przyznanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny, czyli dokumentu, dzięki któremu rodziny wielodzietne z terenu miasta mogą liczyć na ulgi i zwolnienia w miejskich instytucjach.

Karta została wprowadzona na terenie miasta Jasła w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych. – Na razie w naszym programie uczestniczą jednostki miejskie, ale chcemy zwrócić się do różnych przedsiębiorstw, firm, by też wpisali się w to nasze przedsięwzięcie i oferowali rodzinom wielodzietnym szczególne warunki do korzystania ze swych usług – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Jasielską Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina spełniająca łącznie następujące warunki: na utrzymaniu rodziców/opiekunów lub rodziny zastępczej pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku; rodzina zameldowana jest w Jaśle; rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Jaśle.

Wnioski o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 w pokoju 216.

Wymagane dokumenty:

  1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dotyczy rodzica i opiekuna (należy przedłożyć do wglądu oryginał);
  2. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki – dotyczy dzieci powyżej 18 roku;
  3. Oryginały, odpisy lub kserokopie, w szczególności następujących dokumentów:
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem – dotyczy opiekuna prawnego;
  • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej – dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
  • zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej pieczy zastępczej – dotyczy osób, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • inne dokumenty na żądanie MOPS.

Podstawowe cele programu to promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku; wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci oraz przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Jasła.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle pod numerami telefonów: (13) 44-37-016 oraz (13) 44-37-009.